Οι επισκέπτες της παρούσας ιστοσελίδας δεσμεύονται από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά προτού συνεχίσετε.

Για τους σκοπούς των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, ως «παρούσα ιστοσελίδα» νοούνται τα ακόλουθα μέρη της ιστοσελίδας www.shell.com 

Άλλες ιστοσελίδες της Shell ενδέχεται να περιέχουν όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι διαφέρουν από τους παρόντες. Κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες της Shell, παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους και τις προϋποθέσεις της κάθε ιστοσελίδας και να μην θεωρείτε ότι οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις ιστοσελίδες της Shell.