Δήλωση Απορρήτου - Τμήμα Προσλήψεων του Ομίλου Shell

Αυτή η δήλωση ορίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε, για ποιους σκοπούς και τα δικαιώματά σας από αυτή την άποψη.

Τι καλύπτει η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου;

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα («προσωπικά δεδομένα», «δεδομένα») τα οποία επεξεργάζεται μια εταιρεία ή εταιρείες του ομίλου εταιρειών Shell («Shell» ή «εμείς») σε σχέση με άτομα που υποβάλλουν αίτηση για εργασία ή συμμετέχουν σε εκδηλώσεις προσλήψεων ή υποβάλλονται σε αξιολόγηση από την Shell. Αυτό περιλαμβάνει μελλοντικούς υπαλλήλους, ασκούμενους και εργολάβους («εσείς»).

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου εξηγεί ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε για εσάς, γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και για ποιους σκοπούς, για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πώς να έχετε πρόσβαση και να ενημερώνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πού να απευθυνθείτε για περισσότερες πληροφορίες.

Για άτομα που είναι επιτυχή στην αίτησή τους για εργασιακή απασχόληση, πρακτική άσκηση ή ανάληψη καθηκόντων ως εργολάβοι, θα ισχύει η Δήλωση Απορρήτου - για Υπαλλήλους, Εργολάβους και Εξαρτώμενα Μέλη του Ομίλου Shell που διατίθεται στο https://www.shell.gr/el_gr/privacy/ex-employee-notice.html.

Εκτός από αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου, οι ειδικές ανακοινώσεις απορρήτου και οι συμπληρωματικές δηλώσεις απορρήτου μπορεί να περιέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η Shell επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτές οι δηλώσεις απορρήτου θα σας κοινοποιηθούν ξεχωριστά. Αυτές οι δηλώσεις απορρήτου μας ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, ώστε να αντανακλούν τις τοπικές πρακτικές και τις νομικές απαιτήσεις.

Οι δηλώσεις διατίθενται επίσης από τους ιστότοπους της Shell στις διάφορες τοποθεσίες όπου δραστηριοποιούμαστε, σε τοπικές γλώσσες και αντανακλούν τις τοπικές απαιτήσεις κατά περίπτωση.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται;

Ανάλογα με την τοποθεσία σας, η εταιρεία που αναγνωρίζεται ως η εταιρεία που σας προσέλαβε στηShell είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων , είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με τους συνεργάτες της στον Όμιλο εταιρειών Shell.

Εάν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παιδιών, απαιτείται συναίνεση του γονέα ή του κηδεμόνα.

Ειδική ειδοποίηση - εάν είστε κάτω των 16 ετών και θέλετε να υποβάλετε αίτηση για μία εκδήλωση εκπαίδευσης ή καινοτομίας που χρηματοδοτείται από την Shell

Εκτός από τις περιπτώσεις όπου η Shell διοργανώνει εκπαιδευτικές εκδηλώσεις ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά, δεν συλλέγουμε σκόπιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ατόμων κάτω των 14 ετών. Εάν είστε κάτω των 14 ετών (ή διαφορετική ηλικία που αντικατοπτρίζει την τοπική νομική απαίτηση όπως κοινοποιείται στον ιστότοπο της Shell στην τοποθεσία σας), μην μας στείλετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για παράδειγμα, το όνομά σας, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση email σας. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τη Shell με τρόπο που απαιτεί να υποβάλετε τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως για εκδηλώσεις εκπαίδευσης ή καινοτομίας) παρακαλούμε να ζητήσετε από τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας να το πράξει εκ μέρους σας.

Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε για σας; Συλλογή πληροφοριών

Επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες που αφορούν άτομα τα οποία υποβάλουν αίτηση για εργασία ή συμμετέχουν σε εκδήλωση προσλήψεων ή/και υποβάλλονται σε αξιολόγηση («Αιτούντες»)

Αυτό περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης, αν έχετε το νόμιμο δικαίωμα να εργαστείτε στη χώρα στην οποία υποβάλατε την αίτησή σας για εργασία, τα προσόντα και την εμπειρία σας, τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων και των αξιολογήσεων.

Ειδικής κατηγορίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Για τους σκοπούς της πρόσληψης, ειδικές κατηγορίες δεδομένων («ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»), συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν δεδομένα για την υγεία, μπορεί να υποβάλλονται σε επεξεργασία αυστηρά και μόνο όπως απαιτείται και όπως επιτρέπεται από τον τοπικό νόμο για τους σκοπούς της προσαρμογής της διαδικασίας πρόσληψης, την εκτίμηση της επιλεξιμότητας για θέσεις εργασίας και της ικανότητας για εργασία και την παροχή εγκαταστάσεων στον χώρο εργασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας ή για την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.

Επιπλέον, για να διασφαλίσουμε ισότιμες ευκαιρίες απασχόλησης όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από τον τοπικό νόμο, ενδέχεται επίσης να συγκεντρώσουμε και άλλα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τους αιτούντες, συμπεριλαμβανομένης της εθνικότητάς τους, φυλετικής ή/και εθνοτικής καταγωγής.

Οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Ανθρώπινο δυναμικό, διαχείριση προσωπικού, εκτέλεση επιχειρηματικών διαδικασιών και εσωτερική διαχείριση - συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού πόρων και των προσλήψεων·
 • Υγεία, προστασία και ασφάλεια , συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ζωής ή της υγείας ενός ατόμου, της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, της προστασίας των περιουσιακών στοιχείων και του προσωπικού της Shell, της εξακρίβωσης της ταυτότητας του ατόμου και των δικαιωμάτων πρόσβασης·
 • Νομική ή/και κανονιστική συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις ή
 • Αναφορές και αναλύσεις διεύθυνσης, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών αναλύσεων και ερευνών σχετικά με την ποιότητα της διαδικασίας πρόσληψης.

Μπορεί επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας για έναν δευτερεύοντα σκοπό, όπου σχετίζονται στενά, όπως:

 • αποθήκευση, διαγραφή ή ανώνυμη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
 • πρόληψη της απάτης, ελέγχους, έρευνες, επίλυση αντιδικιών ή για ασφαλιστικούς σκοπούς, δικαστικές υποθέσεις ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή
 • στατιστική, ιστορική ή επιστημονική έρευνα.

Προκαταρτικός έλεγχος των αιτούντων

Διεξάγουμε ελέγχους σε όλους τους αιτούντες που σκοπεύουν να υποβάλουν προσφορά εργασιακής απασχόλησης, δέσμευσης ή πρακτικής άσκησης (κατά περίπτωση) και πριν από την επιβεβαίωση οποιασδήποτε προσφοράς για τους εξής σκοπούς:

 • για να επαληθεύσουμε τις πληροφορίες που παρέχει ο Αιτών κατά τη διαδικασία ελέγχου/συνέντευξης. Αυτό θα περιλαμβάνει την επαλήθευση πληροφοριών με τους τρέχοντες/προηγούμενους εργοδότες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Από την άποψη αυτή, δεν θα ληφθούν ενέργειες έως ότου ο Αιτών βεβαιώσει ότι η επαλήθευση μπορεί να πραγματοποιηθεί·
 • έλεγχος των Αιτούντων με βάση καταλόγους κυρώσεων που έχουν δημοσιευθεί ή είναι διαθέσιμοι από την κυβέρνηση και πηγές μέσων ενημέρωσης. Αυτός ο έλεγχος διεξάγεται για συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, για να προστατεύσουμε τα περιουσιακά στοιχεία και τους εργαζομένους της Shell και ειδικά για να διασφαλίσουμε ότι η Shell μπορεί να συμμορφωθεί με τους νόμους περί εμπορίου, καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή/και δωροδοκίας και διαφθοράς και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

Όλοι οι Αιτούντες πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις που είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί ότι αυτά τα άτομα μπορούν νόμιμα να συνάψουν σύμβαση με μια εταιρεία της Shell εάν είναι επιτυχείς με την αίτησή τους. Επιπλέον, για τους μεταπτυχιακούς προσληφθέντες, χρησιμοποιούμε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο αξιολόγησης που βαθμολογεί τα άτομα για την καταλληλότητα τους για απασχόληση, με βάση την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων για την εξασφάλιση αντικειμενικότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ενημερωθείτε για αυτό και θα έχετε την ευκαιρία να εξετάσετε αυτές τις αυτοματοποιημένες αποφάσεις από ή για λογαριασμό ενός μέλους της ομάδας προσλήψεων της Shell. Εκτός από προσλήψεις αποφοίτων με μεταπτυχιακό ή όπως σας ειδοποιήσαμε ειδικά με μια δήλωση απορρήτου ή με μια συμπληρωματική δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διαδικασία πρόσληψης, δεν θα διεξαχθεί λήψη αποφάσεων ή αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας ή της επιλεξιμότητας για απασχόληση ή της ανάληψης εργασίας ως εργολάβος.

Θα επεξεργαστούμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα για τα οποία έχουμε νόμιμη βάση να το πράξουμε.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των Αιτούντων μόνο για:

 • να λάβουμε μέτρα κατόπιν αιτήματος του Αιτούντος πριν από τη σύναψη της σύμβασης·
 • όπου απαιτείται η συμμόρφωσή μας με μια νομική υποχρέωση με την οποία πρέπει να συμμορφωθεί η σχετική εταιρεία/εταιρίες της Shell για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης·
 • όπου είναι αναγκαίο για τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντα της Shell (όπως η διασφάλιση της συμμόρφωσης με άλλες νομικές υποχρεώσεις εκτός εκείνων που αφορούν την απασχόληση ή την κοινωνική ασφάλιση, την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της Shell, τη φήμη και τους υπαλλήλους και εργολάβους της Shell) εκτός από περιπτώσεις όπου τα εν λόγω συμφέροντα δεν υπερισχύουν των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του Αιτούντος ή
 • (μόνο εάν απαιτείται από το νόμο) με τη ρητή συγκατάθεση του Αιτούντος.

Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση και υπόκειται στην ισχύουσα τοπική νομοθεσία που προβλέπει διαφορετικά, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Με ποιον θα μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και θα κοινοποιούνται αυστηρά και μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο σε:

 • Άλλες εταιρείες του ομίλου εταιρειών της Shell, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενδέχεται να βρίσκονται εκτός της τοποθεσίας σας.
 • Εξουσιοδοτημένους τρίτους αντιπρόσωπους, παρόχους υπηρεσιών, εξωτερικούς ελεγκτές ή/και υπεργολάβους της Shell, ειδικά εξουσιοδοτημένους τρίτους οι οποίοι διενεργούν ελέγχους συστάσεων και ιστορικού εκ μέρους της Shell·
 • Μια αρμόδια δημόσια αρχή, κυβέρνηση, κανονιστικό ή φορολογικό οργανισμό, όπου είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με κάποια νομική ή ρυθμιστική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται οι σχετικές εταιρείες της Shell ή όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή
 • Οποιοδήποτε άτομο στο οποίο η Shell προτείνει να μεταβιβάσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή/και τα καθήκοντά του/της.

Αλληλεπίδραση με τη Shell μέσω κοινωνικών μέσων

Εάν επιλέξετε να αλληλεπιδράσετε με τη Shell μέσω κοινωνικών μέσων σε μια σελίδα κοινωνικών μέσων που διαχειρίζεται η Shell ('Shell Social Media Page') - όπως το Facebook, Instagram, Twitter ή LinkedIn, τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως το όνομά σας, η φωτογραφία του προφίλ σας και το γεγονός ότι ενδιαφέρεστε για τη Shell) θα είναι ορατά σε όλους τους επισκέπτες της προσωπικής ιστοσελίδας σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις απορρήτου σας στη σχετική πλατφόρμα κοινωνικών μέσων και θα είναι επίσης ορατή από τη Shell. Μπορείτε να διαγράψετε οποιαδήποτε δεδομένα έχετε μοιραστεί σε αυτούς τους ιστότοπους σε οποιαδήποτε στιγμή μέσω του σχετικού λογαριασμού της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων. Η Shell δεν παρακολουθεί τη δραστηριότητά σας στους διάφορους ιστότοπους κοινωνικών μέσων που χρησιμοποιείτε. Εάν στείλετε ένα μήνυμα στη Shell μέσω υπηρεσίας messenger σε μια πλατφόρμα κοινωνικών μέσων, αυτά τα μηνύματα διατηρούνται για ένα μήνα μετά την παραλαβή τους. Επικοινωνήστε με τη Shell εάν θέλετε να υποβάλετε αίτημα που δεν μπορείτε να διαχειριστείτε μόνοι σας και που σχετίζεται με μια σελίδα της Shell σε κοινωνικά μέσα - δείτε την παρακάτω ενότητα.

Επιπρόσθετα και στο βαθμό που η Shell είναι από κοινού υπεύθυνη με μια πλατφόρμα κοινωνικών μέσων μιας Shell Social Media Page, η Shell θα έχει πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων σε συγκεντρωτικά δεδομένα που παρέχουν στατιστικές και πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην κατανόηση των τύπων ενεργειών σας στις σελίδες σε κοινωνικά μέσα της Shell. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτές τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε στοχοθετημένης διαφήμισης που ενδέχεται να λάβετε, ανατρέξτε στις ρυθμίσεις απορρήτου που είναι προσβάσιμες μέσω του σχετικού λογαριασμού σας στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να διαβιβαστούν εκτός της χώρας σας, με την επιφύλαξη των κατάλληλων διασφαλίσεων.

Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες χώρες

Στις περιπτώσεις στις οποίες τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί σε εταιρείες εντός του Ομίλου Shell ή/και σε εξουσιοδοτημένους τρίτους που βρίσκονται εκτός της χώρας σας, λαμβάνουμε οργανωτικά, συμβατικά και νομικά μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους προαναφερθέντες σκοπούς και ότι εφαρμόστηκαν επαρκή επίπεδα προστασίας για την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες για διαβιβάσεις εντός του ομίλου Shell και για τις εταιρείες της Shell στην ΕΕ τους εγκεκριμένους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μηχανισμούς διαβίβασης για διαβιβάσεις σε τρίτους και οποιεσδήποτε πρόσθετες τοπικές νομικές απαιτήσεις. Μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο των Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων της Shell στη διεύθυνση https://www.shell.gr/el_gr/privacy.html ή επικοινωνώντας στη διεύθυνση privacy-office-SI@shell.com.

Η Shell δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Έχουμε εφαρμόσει τεχνολογία και πολιτικές με στόχο την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ακατάλληλη χρήση και θα επικαιροποιούμε αυτά τα μέτρα καθώς νέες τεχνολογίες θα γίνονται διαθέσιμες, κατά περίπτωση.

Η Shell διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για καθορισμένο χρονικό διάστημα

Για πόσο διάστημα διατηρείτε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Με την επιφύλαξη διαφορετικών περιόδων διατήρησης που ορίζονται στην δήλωση απορρήτου στην τοποθεσία σας, διατηρούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανεπιτυχών Αιτούντων για τουλάχιστον 6 μήνες αλλά όχι περισσότερο από δύο (3) χρόνια μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης ή αξιολόγησης.

Οι πληροφορίες μπορεί να διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον υπάρχει νομικός ή κανονιστικός λόγος (οπότε θα διαγραφούν όταν δεν απαιτούνται πλέον για νομικούς ή κανονιστικούς σκοπούς).

Εάν είστε επιτυχής στην αίτησή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω της διαδικασίας πρόσληψης θα διατηρηθούν σύμφωνα με την Δήλωση Απορρήτου - Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Υπαλλήλων, Εξαρτημένων Μελών και Εργολάβων που είναι διαθέσιμη στο https://www.shell.gr/el_gr/privacy/ex-employee-notice.html και από τον ιστότοπο της τοποθεσίας σας.

Ποιες είναι οι συνέπειες της μη παροχής των δεδομένων σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται και παρέχονται από τους Αιτούντες είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των νομικών απαιτήσεων ή/και απαιτούνται για τη σύναψη σύμβασης με εσάς (ή στην περίπτωση εργολάβου, του εργοδότη σας/παρόχου υπηρεσιών). Η παράλειψη να παράσχετε τις ζητούμενες πληροφορίες που περιορίζονται σε αυτές που απαιτούνται για αυτούς τους σκοπούς, θα επηρεάσει αρνητικά τις πιθανότητές σας να επιλεχθείτε για οποιαδήποτε πιθανή απασχόληση, συμμετοχή ή πρακτική άσκηση.

  

Τα δικαιώματά σας και πώς να τα ασκήσετε.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Στόχος μας είναι να διατηρούμε όσο το δυνατόν ακριβέστερες τις πληροφορίες μας σχετικά με εσάς. Μπορείτε να ζητήσετε:

 • πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα·
 • διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων σας (αλλά μόνο όταν δεν απαιτούνται πλέον για έννομο επιχειρηματικό σκοπό)·
 • περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ή/και
 • να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει στη Shell, σε δομημένη ψηφιακή μορφή, που θα διαβιβαστούν σε άλλο μέρος, εάν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση http://www.shell.com/careers/contact-us.html.

Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε αν έχετε ένα ερώτημα, μια ανησυχία, μια καταγγελία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Εάν έχετε οποιαδήποτε ζητήματα, ερωτήματα ή παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στη σχετική δήλωση απορρήτου της Shell στην τοποθεσία σας ή εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση Privacy-Office-SI@shell.com.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Διευθυντή Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Shell Group στη διεύθυνση Shell International B.V. The Hague, The Netherlands - Trade Register, No. 27155369 Correspondence: PO Box 162, 2501 AN, The Hague.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το χειρισμό των προσωπικών σσας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε μια καταγγελία στην τοπική αρχή προστασίας δεδομένων σας (Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) ή στην Ολλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η διεύθυνση της οποίας είναι Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague, The Netherlands. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την τοποθεσία https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

Ειδική ειδοποίηση - Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης ή σε περίπτωση ερωτήσεων ή σχολίων σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης στη Shell, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: Shell Careers SSSCMLA-HRVO/N-T1 careers@shell.com.

Χρησιμοποιούμε cookies στις ιστοσελίδες μας για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη.

Cookie και παρόμοιες τεχνολογίες

Η Shell μπορεί να χρησιμοποιεί cookie και παρόμοιες τεχνολογίες που αποσκοπούν στη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο της Shell. Αυτό επιτρέπει στη Shell να αναγνωρίζει το πρόγραμμα περιήγησής σας και να συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας, τις σελίδες που επισκέπτεστε, τη διάρκεια των επισκέψεών σας, καθώς και να σας αναγνωρίζει όταν επιστρέφετε, ώστε να βελτιώνει την εμπειρία σας όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους. Μπορείτε να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις των cookie προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή χρησιμοποιώντας το εργαλείο προτιμήσεων cookie της Shell στους ιστότοπους της Shell - για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική για τα cookie της Shell στο https://www.shell.gr/el_gr/cookie-policy.html.

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ενημερώνεται κατά καιρούς.

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Σας συμβουλεύουμε να επανεξετάζετε τακτικά την παρούσα Δήλωση Απορρήτου για πιθανές αλλαγές. Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Αύγουστο του 2019.