Δήλωση Απορρήτου - Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Υπαλλήλων, Εργολάβων και Εξαρτώμενων Μελών του Ομίλου Εταιρειών της Shell.

Αυτή η δήλωση ορίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε, για ποιους σκοπούς και τα δικαιώματά σας από αυτή την άποψη.

Τι καλύπτει η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου;

Κάθε άτομο εντός του ομίλου εταιρειών της Shell («Shell» ή «εμείς») είναι υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («προσωπικά δεδομένα», «δεδομένα») μεταξύ μας, αλλά και των δεδομένων των πελατών, των συνεργατών και των προμηθευτών μας.

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Shell σε σχέση με άτομα που είναι ή ήταν υπάλληλοι, ασκούντες ή μεμονωμένοι εργολάβοι, όπως και εξαρτώμενα μέλη των υπαλλήλων της Shell («Προσωπικό της Shell», «εσείς»).

Για μεμονωμένους πελάτες λιανικής, μέλη προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών των πρατηρίων της Shell, επισκέπτες ιστότοπων της Shell ή χρήστες εφαρμογών της Shell, ανατρέξτε στην ενότητα Δήλωση Απορρήτου - B2C (Privacy Notice - B2C) στη διεύθυνση https://www.shell.gr/el_gr/privacy/b2c-notice.html.

Για άτομα που υποβάλλουν αίτηση για εργασία στη Shell ή που παρακολουθούν κάποια εκδήλωση προσλήψεων ή υποβάλλονται σε αξιολόγηση, ανατρέξτε στην ενότητα Δήλωση Απορρήτου - Προσλήψεις στον Όμιλο Shell στη διεύθυνση https://www.shell.gr/el_gr/privacy/job-applicant-notice.html.

Αυτές οι δηλώσεις διατίθενται επίσης από τους ιστότοπους της Shell στις διάφορες τοποθεσίες όπου δραστηριοποιούμαστε, σε τοπικές γλώσσες και αντανακλούν τις τοπικές απαιτήσεις κατά περίπτωση.

Εκτός από αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου, οι ειδικές ανακοινώσεις απορρήτου και οι συμπληρωματικές δηλώσεις απορρήτου μπορεί να περιέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένες διαδικασίες Ανθρώπινου Δυναμικού (όπως για προγράμματα Open Resourcing, OneHealth IT και International Mobility). Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτές οι δηλώσεις απορρήτου θα σας κοινοποιηθούν ξεχωριστά. Αυτές οι δηλώσεις απορρήτου μας ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, ώστε να αντανακλούν τις τοπικές πρακτικές και τις νομικές απαιτήσεις.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου εξηγεί ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε, γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα και για ποιους σκοπούς, για πόσο διάστημα τα διατηρούμε, πώς να έχετε πρόσβαση και να ενημερώνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τα δεδομένα και πού να απευθυνθείτε για περισσότερες πληροφορίες.

Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε για σας;

Συλλογή πληροφοριών

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για την διαχείριση της εργασιακής σχέσης, τη συνεργασία με εργολάβους και ασκούμενους και τη χορήγηση παροχών σε ορισμένα προστατευόμενα μέλη εργαζομένων της Shell.

Αυτά περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας προσωπικής οικείας, την ημερομηνία γέννησης, την οικογενειακή κατάσταση, τις πληροφορίες μισθοδοσίας και τραπεζικού λογαριασμού, τις πληροφορίες αποδοχών και παροχών καθώς και τις πληροφορίες δικαιούχου, τα άτομα επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης, τις πληροφορίες απόδοσης στην εργασία και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση της εργασιακής σχέσης, τη συνεργασία με εργολάβους και τη χορήγηση παροχών σε ορισμένα προστατευόμενα μέλη εργαζομένων της Shell (όπως τα προστατευόμενα μέλη που συνοδεύουν τον εργαζόμενο της Shell όταν βρίσκεται σε απόσπαση στο εξωτερικό).

Ειδικής κατηγορίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Επίσης, επεξεργαζόμαστε ορισμένες ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα »), όπως δεδομένα σχετικά με την υγεία ενός ατόμου, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις πολιτικές απόψεις και την συνδρομή σε επαγγελματικούς συλλόγους. Θα επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνον όταν είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωσή μας με τους νόμους εργασιακής απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, για την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση απαιτήσεων ή, όπου είναι απαραίτητο, για την παροχή επαγγελματικών ιατρικών συμβουλών και υποστήριξης, για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ενός ατόμου (όπως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης), όταν αυτό είναι απαραίτητο για λόγους δημόσιας υγείας ή όταν το άτομο έχει παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή του.

 

Θα επεξεργαστούμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα για τα οποία έχουμε νομική βάση να το πράξουμε.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας για συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς·
 • για έννομα επιχειρηματικά συμφέροντα (για παράδειγμα, διαχείριση της απόδοσης, για να διασφαλιστεί ότι διαθέτουμε εξειδικευμένο και αρμόδιο προσωπικό ή για λόγους υγείας, προστασίας και ασφάλειας για να διασφαλίσουμε ότι μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένους χώρους ή περιουσιακά στοιχεία, δικαστικές υποθέσεις και υπεράσπιση απαιτήσεων) ή
 • όπου έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Σημειώστε ότι ως γενική αρχή, η Shell δεν επιδιώκει, ούτε βασίζεται στη συγκατάθεση του Προσωπικού της Shell για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμένες περιστάσειςόταν απαιτείται συγκατάθεση, όπως απαιτείται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ζητά η Shell από το Προσωπικό της είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα, προκειμένου να πληρούνται οι νομικές ή/και συμβατικές απαιτήσεις και να παρέχονται οι ευκαιρίες για συμμετοχή στα προγράμματα ή στη χορήγηση μιας παροχής. Η παράλειψη παροχής των απαιτούμενων πληροφοριών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητά σας να παραμείνετε στη θέση σας, την πρακτική άσκηση ή την πρόσληψή σας ως εργολάβος ή να συμμετέχετε σε προγράμματα ή να λάβετε κάποια παροχή.

Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση και υπόκειται στην ισχύουσα τοπική νομοθεσία που προβλέπει διαφορετικά, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης. Η ανάκληση της συγκατάθεσης, ωστόσο, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη δυνατότητά σας να διατηρήσετε τη θέση εργασίας σας ή άλλη συνεργασία ή να συνεχίσετε να συμμετέχετε σε ένα πρόγραμμα ή να λαμβάνετε μια παροχή.

Οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση απορρήτου για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Ανθρώπινο Δυναμικό, διαχείριση προσωπικού, εκτέλεση επιχειρησιακών διαδικασιών, εσωτερική διαχείριση, αναφορά διαχείρισης, οργανωτική ανάλυση και ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού, του οικονομικού και οργανωτικού σχεδιασμού, της διοίκησης, της μισθοδοσίας, της διαχείρισης της απόδοσης·
 • Υγεία, προστασία και ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ζωής ή της υγείας του Προσωπικού της Shell, της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, της προστασίας των περιουσιακών στοιχείων της Shell και της εξακρίβωσης της κατάστασης του προσωπικού της Shell και των δικαιωμάτων πρόσβασης ή
 • Νομική ή/και κανονιστική συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις.

Μπορεί επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν δευτερεύοντα σκοπό, όπου σχετίζονται στενά, όπως:

 • αποθήκευση, διαγραφή ή ανώνυμη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων·
 • πρόληψη της απάτης, ελέγχους, έρευνες, επίλυση αντιδικιών ή για ασφαλιστικούς σκοπούς, δικαστικές υποθέσεις ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή
 • στατιστική, ιστορική ή επιστημονική έρευνα.

Παρακολούθηση

Όλες οι δραστηριότητες σε εξοπλισμό IT της Shell ή/και κατά τη σύνδεση σε δίκτυο IT της Shell ενδέχεται να παρακολουθούνται για έννομους επιχειρηματικούς σκοπούς.

Όλο το Προσωπικό της Shell λαμβάνει μια κάρτα πρόσβασης που επιτρέπει στην Shell να καταγράφει την ημερομηνία, την ώρα και τα σημεία προσπέλασης κάθε ατόμου στις εγκαταστάσεις και στα στοιχεία ενεργητικού της Shell. Τα δεδομένα από τα συστήματα πρόσβασης και ασφάλειας χρησιμοποιούνται για τους εξής λόγους:

 • για λόγους υγείας, ασφάλειας και προστασίας, για την πρόληψη της απάτης και συγκεκριμένα για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της Shell, του Προσωπικού της Shell και των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της Shell·
 • για συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, ειδικά όταν υπάρχει τοπική νομική απαίτηση για την παροχή πληροφοριών σε κρατικές/ρυθμιστικές αρχές·
 • για την παρακολούθηση (σε συγκεντρωτική βάση) του αριθμού των ατόμων που εισέρχονται και εργάζονται σε μια εγκατάσταση της Shell για σκοπούς σχεδιασμού ανθρώπινου δυναμικού και ακινήτων και
 • στην περίπτωση των εργολάβων μόνο (όχι υπαλλήλων της Shell), η ημερομηνία και η ώρα εισόδου και εξόδου στις εγκαταστάσεις της Shell χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου.

Οι περισσότερες εγκαταστάσεις και τα στοιχεία ενεργητικού μας είναι εξοπλισμένα με κάμερες ασφαλείας (κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης - CCTV). Στα σημεία όπου χρησιμοποιούνται κάμερες ασφαλείας υπάρχει προειδοποίηση. Οι κάμερες ασφαλείας χρησιμοποιούνται για λόγους υγείας, ασφάλειας και προστασίας και, ειδικά, για την προστασία των στοιχείων ενεργητικού της Shell, του προσωπικού της Shell και των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της Shell. Όλες οι εικόνες διαγράφονται σε τακτική βάση, εκτός αν υπήρξε περιστατικό που αφορά την υγεία, την ασφάλεια ή την προστασία, πιθανή ή πραγματική εγκληματική δραστηριότητα, οπότε θα πρέπει να προβληθούν στις εσωτερικές ομάδες διερεύνησης της Shell, καθώς και σε εξωτερικό επίπεδο, αν απαιτείται από τον νόμο ή επιτρέπεται από τις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλες κρατικές αρχές.

Έλεγχος εργαζομένων (screening)

Για συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, για να προστατεύσουμε τα περιουσιακά στοιχεία και τους εργαζομένους της Shell και ειδικά για να διασφαλίσουμε ότι η Shell μπορεί να συμμορφωθεί με τους νόμους περί εμπορίου, καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή/και δωροδοκίας και διαφθοράς και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις, διεξάγουμε ελέγχους σε όλους τους υπαλλήλους και εργολάβους μας σε περιοδική βάση. Αυτός ο έλεγχος πραγματοποιείται με βάση δημόσια διαθέσιμους ή κρατικούς καταλόγους κυρώσεων και συγκρίνεται με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Shell για εσάς (για παράδειγμα, από το μητρώο σύγκρουσης συμφερόντων - δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες).

Οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω του ελέγχου δεν θα περιλαμβάνουν κατάρτιση προφίλ ή αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σχετικά με την καταλληλότητα για συνέχιση της απασχόλησης, πρακτικής άσκησης ή συνεργασίας ως εργολάβος.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται;

Ανάλογα με την περιοχή σας, η σχετική εταιρεία από τον όμιλο της Shell που αναγνωρίζεται ως η εταιρεία που σας προσέλαβε στην Shell είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (συμπ. των εξαρτημένων μελών), από κοινού με τους συνεργάτες της στον Όμιλο της Shell - η χώρα σας προσδιορίζει την τοπική εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Στην περίπτωση των ανεξάρτητων εργολάβων, η εταιρεία του Ομίλου της Shell που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες σας επί συμβάσει, αποκλειστικά ή από κοινού με τις συνεργαζόμενές της εντός του ομίλου εταιρειών της Shell, και η εξωτερική εταιρεία/οργανισμός εργολαβίας/απασχόλησης.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Με ποιον θα μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και θα κοινοποιούνται αυστηρά και μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο σε:

 • Άλλες εταιρείες του ομίλου εταιρειών της Shell, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενδέχεται να βρίσκονται εκτός της τοποθεσίας σας·
 • Εξουσιοδοτημένους τρίτους αντιπρόσωπους, παρόχους υπηρεσιών, εξωτερικούς ελεγκτές ή/και υπεργολάβους της Shell και
 • Μια αρμόδια δημόσια αρχή, κυβέρνηση, κανονιστικό ή φορολογικό οργανισμό, όπου είναι απαραίτητο να συμμορφωθούμε με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται οι σχετικές εταιρείες της Shell ή όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή
 • Οποιοδήποτε άτομο στο οποίο η Shell προτείνει να μεταβιβάσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή/και τα καθήκοντά του/της.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να μεταφερθούν εκτός της χώρας σας, με την επιφύλαξη των κατάλληλων διασφαλίσεων.

Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες χώρες

Στις περιπτώσεις στις οποίες τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί σε εταιρείες εντός του Ομίλου Shell ή/και σε εξουσιοδοτημένους τρίτους που βρίσκονται εκτός της χώρας σας, λαμβάνουμε οργανωτικά, συμβατικά και νομικά μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους προαναφερθέντες σκοπούς και ότι εφαρμόστηκαν επαρκή επίπεδα προστασίας για την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες για διαβιβάσεις εντός του ομίλου Shell και για τις εταιρείες της Shell στην ΕΕ τους εγκεκριμένους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μηχανισμούς διαβίβασης για διαβιβάσεις σε τρίτους και οποιεσδήποτε πρόσθετες τοπικές νομικές απαιτήσεις. Μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο των Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων της Shell στη διεύθυνση https://www.shell.gr/el_gr/privacy.html ή επικοινωνώντας στη διεύθυνση privacy-office-SI@shell.com.

Η Shell δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Έχουμε εφαρμόσει τεχνολογία και πολιτικές με στόχο την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ακατάλληλη χρήση και θα επικαιροποιούμε αυτά τα μέτρα καθώς νέες τεχνολογίες θα γίνονται διαθέσιμες, κατά περίπτωση.

Η Shell διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διαχειρίζονται σύμφωνα με τα πρότυπα του Ομίλου της Shell για τη Διαχείριση Πληροφοριών και Εγγραφών και διαγράφονται με ασφάλεια όταν δεν απαιτούνται πλέον για πραγματικό επιχειρηματικό σκοπό ή για νομικό/κανονιστικό σκοπό.

Με ορισμένες εξαιρέσεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις τοπικές νομικές απαιτήσεις:

 • Οι πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία προσωπικού δεν διατηρούνται για περισσότερο από 10 χρόνια μετά τη λήξη της απασχόλησής σας·
 • οι πληροφορίες σχετικά με τις παροχές συνταξιοδότησης διατηρούνται για 99 έτη κατ' ανώτατο όριο από την έναρξη της απασχόλησης·
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο του ελέγχου έναντι διαθέσιμων στο κοινό ή κρατικών καταλόγων κυρώσεων και πηγών των μέσων μαζικής ενημέρωσης, διατηρούνται για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 15 έτη από τη συλλογή τους·
 • τα ονόματα, η ημερομηνία, η ώρα και τα σημεία πρόσβασης για όλα τα άτομα που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις της Shell διατηρούνται για 3 χρόνια από κάθε πρόσβαση·
 • όταν ένα άτομο έχει απολυθεί ή είχε τερματιστεί η σύμβασή του λόγω σοβαρού παραπτώματος, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των Κανόνων Life Saving Rules της Shell Life Saving Rules ή παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας της Shell, αυτές οι πληροφορίες διατηρούνται μέχρι και 30 χρόνια μετά τον τερματισμό.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι πληροφορίες μπορεί να διατηρηθούν για (α) μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όταν υπάρχει νομικός ή κανονιστικός λόγος (οπότε θα διαγραφούν όταν δεν απαιτείται πλέον για νομικούς ή κανονιστικούς σκοπούς) ή β) μια συντομότερη περίοδο κατά την οποία διαφωνείτε με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν υπάρχει πλέον πραγματικός επιχειρηματικός σκοπός να τα διατηρήσουμε.

Τα δικαιώματά σας και πώς να τα ασκήσετε.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Στόχος μας είναι να διατηρούμε όσο το δυνατόν ακριβέστερες τις πληροφορίες μας σχετικά με εσάς. Μπορείτε να ζητήσετε:

 • πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα·
 • διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (αλλά μόνο όταν δεν απαιτούνται πλέον για έννομο επιχειρηματικό σκοπό)·
 • περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας ή/και
 • να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει στη Shell, σε δομημένη ψηφιακή μορφή, που θα διαβιβαστούν σε άλλο μέρος, εάν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Για άτομα που έχουν πρόσβαση στο HR Online μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μέσω: https://hronline.shell.com/.

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας σύμβουλο Ανθρώπινου Δυναμικού. Αν είστε εργολάβος, πρέπει να μιλήσετε με το εξωτερικό πρακτορείο/ οργανισμό εργολαβιών/ γραφείο εύρεσης εργασίας σας. Για πρώην υπαλλήλους ή εξαρτώμενα πρόσωπα, παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση privacy-office-SI@shell.com.

Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε αν έχετε ένα ερώτημα, μια ανησυχία, μια καταγγελία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Εάν έχετε οποιαδήποτε ζητήματα, ερωτήματα ή παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στη σχετική δήλωση απορρήτου της Shell στην τοποθεσία σας ή εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση Privacy-Office-SI@shell.com.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Διευθυντή Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Shell Group στη διεύθυνση Shell International B.V. The Hague, The Netherlands - Trade Register, No. 27155369 Correspondence: PO Box 162, 2501 AN, The Hague.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε μια καταγγελία στην τοπική αρχή προστασίας δεδομένων σας (Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ) ή στην Ολλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η διεύθυνση της οποίας είναι Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague, The Netherlands. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την τοποθεσία https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ενημερώνεται κατά καιρούς.

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Σας συμβουλεύουμε να επανεξετάζετε τακτικά την παρούσα Δήλωση Απορρήτου για πιθανές αλλαγές. Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Αύγουστο του 2019.