Δήλωση Απορρήτου - Επιχειρηματικοί πελάτες, Προμηθευτές και Επιχειρηματικοί συνεργάτες

Αυτή η δήλωση ορίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε, για ποιους σκοπούς και τα δικαιώματά σας από αυτή την άποψη.

Τι καλύπτει η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου;

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα («προσωπικά δεδομένα», «δεδομένα») που επεξεργάζονται μια εταιρεία ή εταιρείες του ομίλου εταιρειών της Shell («Shell» ή «εμείς») σε σχέση με (i) άτομα που εργάζονται για λογαριασμό ή εξ ονόματος ή που είναι μέτοχοι των επιχειρηματικών συνεργατών της («Επιχειρηματικοί Πελάτες»), (ii) προμηθευτές ή πωλητές («Προμηθευτές»), (iii) επιχειρηματικοί συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών που δεν λειτουργούν από την Shell, καθώς και επενδυτές και μέτοχοι («Επιχειρηματικοί Συνεργάτες»).

Για άτομα που χρειάζονται πρόσβαση σε έναν ιστότοπο της Shell για λογαριασμό ενός Επιχειρηματικού πελάτη, Προμηθευτή ή Επιχειρηματικού συνεργάτη, θα σας ζητηθεί να δώσετε πρόσθετες πληροφορίες που θα σας δώσουν τη δυνατότητα να αναγνωριστείτε για λόγους υγείας, προστασίας και ασφάλειας και να διαχειριστείτε τη σχέση μεταξύ της Shell και του σχετικού Επιχειρηματικού πελάτη, Προμηθευτή ή Επιχειρηματικού συνεργάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δήλωση Απορρήτου - Υπάλληλος, Εργολάβος και Εξαρτώμενα μέλη του Ομίλου της Shell στο https://www.shell.gr/el_gr/privacy/ex-employee-notice.html.

Για μεμονωμένους πελάτες λιανικής, μέλη προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών των πρατηρίων της Shell, επισκέπτες ιστότοπων της Shell ή χρήστες εφαρμογών της Shell, ανατρέξτε στην ενότητα Δήλωση Απορρήτου - B2C (Privacy Notice - B2C) στη διεύθυνση https://www.shell.gr/el_gr/privacy/b2c-notice.html.

Για άτομα που υποβάλλουν αίτηση για εργασία στη Shell ή που παρακολουθούν κάποια εκδήλωση προσλήψεων ή υποβάλλονται σε αξιολόγηση, ανατρέξτε στην ενότητα Δήλωση Απορρήτου - Προσλήψεις στον Όμιλο Shell στη διεύθυνση.

Αυτές οι δηλώσεις διατίθενται επίσης από τους ιστότοπους της Shell στις διάφορες τοποθεσίες όπου δραστηριοποιούμαστε, σε τοπικές γλώσσες και αντανακλούν τις τοπικές απαιτήσεις κατά περίπτωση.

Ειδικές ανακοινώσεις απορρήτου και οι συμπληρωματικές δηλώσεις απορρήτου μπορεί να περιέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η Shell επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτές οι δηλώσεις απορρήτου θα σας κοινοποιηθούν ξεχωριστά. Αυτές οι δηλώσεις απορρήτου μας ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, ώστε να αντανακλούν τις τοπικές πρακτικές και τις νομικές απαιτήσεις.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου εξηγεί ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε για εσάς, γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και για ποιους σκοπούς, για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας, πώς να έχετε πρόσβαση και να ενημερώνετε τα δεδομένα σας, καθώς και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πού να απευθυνθείτε για περισσότερες πληροφορίες.

Εάν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παιδιών, απαιτείται συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα.

Ειδική ειδοποίηση - αν είστε κάτω των 16 ετών. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παιδιών

Εκτός από τις περιπτώσεις όπου η Shell διοργανώνει εκπαιδευτικές εκδηλώσεις ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά, δεν συλλέγουμε σκόπιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ατόμων κάτω των 14 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών (ή διαφορετική ηλικία που αντικατοπτρίζει την τοπική νομική απαίτηση όπως κοινοποιείται στον ιστότοπο της Shell στην τοποθεσία σας), μην μας στείλετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για παράδειγμα, το όνομά σας, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση email σας. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τη Shell με τρόπο που απαιτεί να υποβάλετε τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως για εκδηλώσεις εκπαίδευσης ή καινοτομίας) παρακαλούμε να ζητήσετε από τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας να το πράξει εκ μέρους σας.

Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε για σας; Συλλογή πληροφοριών

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από και σε σχέση με άτομα που είναι ή εργάζονται για λογαριασμό ή για λογαριασμό ή που είναι μέτοχοι Επιχειρηματικών πελατών, Προμηθευτών, Επιχειρηματικών συνεργατών, στις εξής κατηγορίες:

 • Ιδιωτικά στοιχεία επικοινωνίας (όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση ή διεύθυνση email και αριθμός τηλεφώνου) μόνο εάν είναι απαραίτητο ή
 • Στοιχεία επικοινωνίας εργασίας και άλλες πληροφορίες (όπως ο τίτλος θέσης εργασίας, το τμήμα, το όνομα του οργανισμού και οι συναλλαγές σας με τη Shell εκ μέρους σας ή του σχετικού Επιχειρηματικού πελάτη, Προμηθευτή, Επιχειρηματικού συνεργάτη).

Έλεγχος Επιχειρηματικών πελατών, Προμηθευτών και Επιχειρηματικών συνεργατών (screening)

Επιπλέον, για συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, για να προστατεύσουμε τα περιουσιακά στοιχεία και τους εργαζομένους της Shell και ειδικά για να διασφαλίσουμε ότι η Shell μπορεί να συμμορφωθεί με τους νόμους περί εμπορίου, καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή/και δωροδοκίας και διαφθοράς και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις, διεξάγουμε ελέγχους (προ-συμβατικούς και σε περιοδική βάση μετα-συμβατικούς) σε ιδιοκτήτες, μετόχους και μέλη του Δ.Σ. των Επιχειρηματικών πελατών, Προμηθευτών και Επιχειρηματικών συνεργατών. Αυτός ο έλεγχος πραγματοποιείται με βάση καταλόγους κυρώσεων που έχουν δημοσιευθεί ή είναι διαθέσιμοι από την κυβέρνηση και πηγές μέσων ενημέρωσης.

Ο έλεγχος δεν περιλαμβάνει την κατάρτιση προφίλ ή την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τους αντισυμβαλλομένους ή τους πιθανούς αντισυμβαλλομένους.

Οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται;

Ανάλογα με την περιοχή σας, μία εταιρεία από τον όμιλο της Shell θα είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με τους συνεργάτες της στον Όμιλο της Shell - η χώρα σας προσδιορίζει την τοπική εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση απορρήτου για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Εκτέλεση επιχειρησιακών εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, της ανάπτυξης και της βελτίωσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών, της ολοκλήρωσης και σύναψης συμβάσεων με Επιχειρηματικούς πελάτες, Προμηθευτές και Επιχειρηματικούς συνεργάτες, της καταγραφής και διευθέτησης υπηρεσιών, προϊόντων και υλικών από και προς εταιρεία της Shell, της διαχείρισης σχέσεων και μάρκετινγκ, όπως είναι η διατήρηση και η προώθηση επαφών με υφιστάμενους και μελλοντικούς πελάτες, της διαχείρισης λογαριασμών, της εξυπηρέτησης πελατών και της ανάπτυξης, της εκτέλεσης και της ανάλυσης ερευνών αγοράς και στρατηγικών μάρκετινγκ·
 • Οργάνωση και διαχείριση της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής διαχείρισης, της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, των συγχωνεύσεων, διασπάσεων, εξαγορών και εκποιήσεων, της εφαρμογής ελέγχων, υποβολής εκθέσεων διαχείρισης, ανάλυσης, εσωτερικών ελέγχων και ερευνών.
 • Υγεία, προστασία και ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ζωής ή της υγείας ενός ατόμου, της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, της προστασίας των εταιρειών και του προσωπικού της Shell, της εξακρίβωσης της ταυτότητας του ατόμου και των δικαιωμάτων πρόσβασης ή
 • Νομική ή/και κανονιστική συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις.

Eπίσης ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν δευτερεύον σκοπό, όπου σχετίζονται στενά, όπως:

 • αποθήκευση, διαγραφή ή ανωνυμοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
 • πρόληψη της απάτης, ελέγχους, έρευνες, επίλυση αντιδικιών ή για ασφαλιστικούς σκοπούς, δικαστικές υποθέσεις ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή
 • στατιστική, ιστορική ή επιστημονική έρευνα.

Επικοινωνίες και μάρκετινγκ

Μπορεί να λάβετε προσφορές για λογαριασμό του σχετικού Επιχειρηματικού πελάτη, Προμηθευτή ή Επιχειρηματικού συνεργάτη. Σε όλες τις περιστάσεις θα σας δοθεί η ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργικότητα κατάργησης εγγραφής μέσω των διαφόρων ψηφιακών καναλιών που χρησιμοποιούμε για να αλληλεπιδρούμε μαζί σας.

Θα επεξεργαστούμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα για τα οποία έχουμε νόμιμη βάση να το πράξουμε.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε μόνο τα πρσωπικά σας δεδομένα που καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση απορρήτου:

 • για να λάβουμε μέτρα κατόπιν αιτήματος ενός ατόμου πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης·
 • όπου απαιτείται η συμμόρφωσή μας με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση με την οποία πρέπει να συμμορφωθεί η σχετική εταιρεία/εταιρίες της Shell·
 • όπου είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από τη σχετική εταιρεία/εταιρείες της Shell, εκτός εάν τα συμφέροντα δεν υπερισχύουν των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του ατόμου ή
 • (μόνο εάν απαιτείται από το νόμο) με τη ρητή συγκατάθεση του εν λόγω ατόμου.

Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση και υπόκειται στην ισχύουσα τοπική νομοθεσία που προβλέπει διαφορετικά, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Η Shell δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Έχουμε εφαρμόσει τεχνολογία και πολιτικές με στόχο την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ακατάλληλη χρήση Συγκεκριμένα, ενδέχεται να κρυπτογραφήσουμε ορισμένες από τις υπηρεσίες μας, εφαρμόζουμε διαδικασία ελέγχου ταυτότητας και επαλήθευσης για την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Shell και ελέγχουμε, αξιολογούμε και εκτιμούμε σε τακτική βάση την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας μας.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Με ποιους θα μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση Απορρήτου υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και θα κοινοποιούνται αυστηρά και μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο σε:

 • Άλλες εταιρείες του ομίλου εταιρειών της Shell·
 • Εξουσιοδοτημένους τρίτους αντιπρόσωπους, παρόχους υπηρεσιών, εξωτερικούς ελεγκτές ή/και υπεργολάβους της Shell ή
 • Μια αρμόδια δημόσια αρχή, κυβέρνηση, κανονιστικό ή φορολογικό οργανισμό, όπου είναι απαραίτητη η συμμόρφωση με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται οι σχετικές εταιρείες της Shell ή όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αλληλεπίδραση με τη Shell μέσω κοινωνικών μέσων

Εάν επιλέξετε να αλληλεπιδράσετε με τη Shell μέσω κοινωνικών μέσων σε μια σελίδα κοινωνικών μέσων που διαχειρίζεται η Shell ('Shell Social Media Page') - όπως το Facebook, Instagram, Twitter ή LinkedIn, τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως το όνομά σας, η φωτογραφία του προφίλ σας και το γεγονός ότι ενδιαφέρεστε για τη Shell) θα είναι ορατά σε όλους τους επισκέπτες της προσωπικής ιστοσελίδας σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις απορρήτου σας στη σχετική πλατφόρμα κοινωνικών μέσων και θα είναι επίσης ορατή από τη Shell. Μπορείτε να διαγράψετε οποιεσδήποτε πληροφορίες έχετε μοιραστεί σε αυτούς τους ιστότοπους οποιαδήποτε στιγμή μέσω του σχετικού λογαριασμού της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων. Η Shell δεν παρακολουθεί τη δραστηριότητά σας στους διάφορους ιστότοπους κοινωνικών μέσων που χρησιμοποιείτε. Εάν στείλετε ένα μήνυμα στη Shell μέσω υπηρεσίας messenger σε μια πλατφόρμα κοινωνικών μέσων, αυτά τα μηνύματα διατηρούνται για ένα μήνα μετά την παραλαβή τους. Επικοινωνήστε με τη Shell εάν θέλετε να υποβάλετε αίτημα που δεν μπορείτε να διαχειριστείτε μόνοι σας και που σχετίζεται με μια σελίδα της Shell σε κοινωνικά μέσα - δείτε την παρακάτω ενότητα.

Επιπρόσθετα και στο βαθμό που η Shell είναι από κοινού υπεύθυνη με μια πλατφόρμα κοινωνικών μέσων μιας Shell Social Media Page, η Shell θα έχει πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων σε συγκεντρωτικά δεδομένα που παρέχουν στατιστικές και πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην κατανόηση των τύπων ενεργειών σας στις σελίδες σε κοινωνικά μέσα της Shell. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτές τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε στοχοθετημένης διαφήμισης που ενδέχεται να λάβετε, ανατρέξτε στις ρυθμίσεις απορρήτου που είναι προσβάσιμες μέσω του σχετικού λογαριασμού σας στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να μεταφερθούν εκτός της χώρας σας, με την επιφύλαξη των κατάλληλων διασφαλίσεων.

Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες χώρες

Στις περιπτώσεις στις οποίες τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί σε εταιρείες εντός του Ομίλου Shell ή/και σε εξουσιοδοτημένους τρίτους που βρίσκονται εκτός της χώρας σας, λαμβάνουμε οργανωτικά, συμβατικά και νομικά μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους προαναφερθέντες σκοπούς και ότι εφαρμόστηκαν επαρκή επίπεδα προστασίας για την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες για διαβιβάσεις εντός του ομίλου Shell και για τις εταιρείες της Shell στην ΕΕ τους εγκεκριμένους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μηχανισμούς διαβίβασης για διαβιβάσεις σε τρίτους και οποιεσδήποτε πρόσθετες τοπικές νομικές απαιτήσεις. Μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο των Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων της Shell στη διεύθυνση https://www.shell.gr/el_gr/privacy.html ή επικοινωνώντας στη διεύθυνση privacy-office-SI@shell.com.

Ποιες είναι οι συνέπειες της μη παροχής των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώνει η Shell για αυτές τις διαδικασίες είτε άμεσα είτε έμμεσα απαιτούνται για:

 • Την εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων ή/και αυτών που απαιτούνται για τη σύναψη μιας σύμβασης με έναν αντισυμβαλλόμενο και τη συνέχιση της σύναψης συμβάσεων με αυτόν τον αντισυμβαλλόμενο ή
 • Τη διατήρηση επαφής με Επιχειρηματικούς πελάτες, Προμηθευτές και Επιχειρηματικούς συνεργάτες.

Η παράλειψη παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών θα επηρεάσει αρνητικά την ικανότητά μας να επικοινωνούμε μαζί σας ή την ικανότητά μας να συνάπτουμε συμβάσεις με έναν αντισυμβαλλόμενο ή να συνεχίσουμε να συνάπτουμε συμβάσεις με έναν αντισυμβαλλόμενο.

Η Shell θα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Με ορισμένες εξαιρέσεις που εξηγούνται στις συμπληρωματικές δηλώσεις απορρήτου, οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για τους σκοπούς της σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων με Επιχειρηματικούς πελάτες, Προμηθευτές και Επιχειρηματικούς συνεργάτες ή για την εξέταση προσφορών ή διαγωνισμών θα διατηρηθούν για όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και έως και 15 χρόνια μετά από αυτήν. Για συμβάσεις που έχουν διάρκεια άνω των πέντε ετών και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, οι συμφωνίες αυτές θα διατηρούνται για 35 έτη από την έναρξη της σύμβασης.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώθηκαν ως μέρος ανεπιτυχών προσφορών στη Shell ή που σχετίζονται με έλεγχο με βάση καταλόγους κυρώσεων που είναι δημόσια διαθέσιμοι ή έχουν δημοσιευθεί από την κυβέρνηση και πηγές μέσων ενημέρωσης, 15 χρόνια μετά την πρώτη συλλογή τους.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι πληροφορίες μπορεί να διατηρηθούν για (α) μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όταν υπάρχει νομικός ή κανονιστικός λόγος (οπότε θα διαγραφούν όταν δεν απαιτείται πλέον για νομικούς ή κανονιστικούς σκοπούς) ή β) μια συντομότερη περίοδο κατά την οποία το άτομο διαφωνεί με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν υπάρχει πλέον έννομος επιχειρηματικός σκοπός να τα διατηρήσουμε.

  

Τα δικαιώματά σας και πώς να τα ασκήσετε.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα

Στόχος μας είναι να διατηρούμε όσο το δυνατόν ακριβέστερες τις πληροφορίες μας. Μπορείτε να ζητήσετε:

 • πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα·
 • διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (αλλά μόνο όταν δεν απαιτούνται πλέον για έννομο επιχειρηματικό σκοπό)·
 • ότι δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον επικοινωνίες μάρκετινγκ για λογαριασμό του σχετικού Επιχειρηματικού πελάτη, Προμηθευτή ή Επιχειρηματικού συνεργάτη·
 • περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ή/και
 • να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παράσχει στη Shell, σε δομημένη ψηφιακή μορφή, που θα διαβιβαστούν σε άλλο μέρος, εάν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Για να υποβάλλετε οποιαδήποτε από αυτά τα αιτήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση Privacy-Office-SI@shell.com.

Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε αν έχετε ένα ερώτημα, μια ανησυχία, μια καταγγελία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ;

Εάν έχετε οποιαδήποτε ζητήματα, ερωτήματα ή παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στη σχετική δήλωση απορρήτου της Shell στην τοποθεσία σας ή εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση Privacy-Office-SI@shell.com.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Διευθυντή Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Shell Group στη διεύθυνση Shell International B.V. The Hague, The Netherlands - Trade Register, No. 27155369 Correspondence: PO Box 162, 2501 AN, The Hague.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε μια καταγγελία στην τοπική αρχή προστασίας δεδομένων σας (Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ) ή στην Ολλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η διεύθυνση της οποίας είναι Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague, The Netherlands. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την τοποθεσία https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

Χρησιμοποιούμε cookies στις ιστοσελίδες μας για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη.

Cookie και παρόμοιες τεχνολογίες

Η Shell μπορεί να χρησιμοποιεί cookie και παρόμοιες τεχνολογίες που αποσκοπούν στη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο της Shell. Αυτό επιτρέπει στη Shell να αναγνωρίζει το πρόγραμμα περιήγησής σας και να συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας, τις σελίδες που επισκέπτεστε, τη διάρκεια των επισκέψεών σας, καθώς και να σας αναγνωρίζει όταν επιστρέφετε, ώστε να βελτιώνει την εμπειρία σας όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους. Μπορείτε να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις των cookie προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή χρησιμοποιώντας το εργαλείο προτιμήσεων cookie της Shell στους Ιστότοπους της Shell - για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookie της Shell στη διεύθυνση https://www.shell.gr/el_gr/cookie-policy.html.

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ενημερώνεται κατά καιρούς.

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Σας συμβουλεύουμε να επανεξετάζετε τακτικά την παρούσα Δήλωση Απορρήτου για πιθανές αλλαγές. Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Αύγουστο του 2019.