Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς που συλλέγονται από εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου Shell («Shell») για σχετικούς σκοπούς, όπως επίσης για τα δικαιώματά σας ως αναφορά αυτής της συλλογής. Επιλέξτε παρακάτω την(τις) Ενημέρωση (Ενημερώσεις) για την Επεξεργασία Δεδομένων που σας αφορά(ούν).

Οι σχετικές Ενημερώσεις ενδέχεται να συμπληρωθούν με τοπικές/πρόσθετες ενημερώσεις. Επίσης, οι Ενημερώσεις αυτές διατίθενται και στις τοπικές γλώσσες (κατά περίπτωση) από την διαδικτυακή σελίδα της Shell στην σχετική χώρα.

Η Shell έχει θεσπίσει Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες παρέχοντας ένα πλαίσιο συμμόρφωσης με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, και οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την Ολλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, έτσι ώστε οι εταιρείες Shell να μπορούν να διαβιβάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες εταιρείες εντός του ομίλου Shell νόμιμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των προσοπικών δεδομένων.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν έχετε οποιασδήποτε απορία ή προβληματισμό σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σας. Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην σχετική Ενημέρωση παρακάτω όπως και στην διαδικτυακή σελίδα της Shell στην χώρα σας.

Οδηγός, Τακτικός πελάτης, Χρήστης της εφαρμογής Shell

Πληροφορίες για άτομα που είναι ή ήταν πελάτες λιανικής, μέλη προγράμματος τακτικών πελατών της Shell, επισκέπτες διαδικτυακής τοποθεσίας της Shell ή/και χρήστες ψηφιακής εφαρμογής της Shell.

Αιτών εργασία

Πληροφορίες για τα άτομα που υποβάλουν αίτηση για εργασία ή συμμετέχουν σε εκδήλωση προσλήψεων ή υποβάλλονται σε αξιολόγηση της Shell.

Επιχειρησιακός πελάτης, προμηθευτής, εταίρος ή επενδυτής

Πληροφορίες για άτομα που σχετίζονται με τους επιχειρησιακούς πελάτες (B2B), τους προμηθευτές, τους επιχειρηματικούς εταίρους, τα ενδιαφερόμενα μέρη ή/και τους επενδυτές μας.

Νυν ή πρώην εργαζόμενος, εργολάβος ή προστατευόμενο μέλος εργαζομένου της Shell

Πληροφορίες για άτομα που είναι ή ήταν εργαζόμενοι, ασκούμενοι ή ανεξάρτητοι εργολάβοι, καθώς και προστατευόμενα μέλη εργαζομένων της Shell.